khu dân cư Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (TP Bắc Giang) và 9 huyện (Hiệp Hoà, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng, Yên Thế) với 209 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 10 phường, 15 thị trấn và 184 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Bắc Giang
Tên Dân số (người)2018 Hành chính
Thành phố (1)
Bắc Giang 210.000 10 phường, 6 xã
Huyện (9)
Hiệp Hòa 237.900 1 thị trấn, 24 xã
Lạng Giang 207.160 2 thị trấn, 19 xã
Lục Nam 210.300 1 thị trấn, 24 xã
Tên Dân số (người)2018 Hành chính
Lục Ngạn 220.420 1 thị trấn, 28 xã
Sơn Động 72.350 2 thị trấn, 15 xã
Tân Yên 162.500 2 thị trấn, 20 xã
Việt Yên 205.900 2 thị trấn, 15 xã
Yên Dũng 138.000 2 thị trấn, 16 xã
Yên Thế 110.780 2 thị trấn, 17 xã

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -