Khu dân cư Bạc Liêu

Tỉnh Bạc Liêu có 7 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (thành phố Bạc Liêu), 1 thị xã và 5 huyện, trong đó có 64 đơn vị hành chính cấp xã, gồm có 10 phường, 5 thị trấn và 49 xã (bao gồm 518 khóm, ấp).

Ðơn vị hành chính cấp Huyện Thành phố
Bạc Liêu
Thị xã
Giá Rai
Huyện
Đông Hải
Huyện
Hòa Bình
Huyện
Hồng Dân
Huyện
Phước Long
Huyện
Vĩnh Lợi
Diện tích (km²) 213,8 354,5 579,6 426,5 424 417,8 252,8
Dân số(người) 157.389 142.790 149.814 111.899 109.993 122.962 102.173
Mật độ dân số (người/km²) 736 403 259 262 259 294 404
Số đơn vị hành chính 7 phường, 3 xã 3 phường, 7 xã 1 thị trấn, 10 xã 1 thị trấn, 7 xã 1 thị trấn, 8 xã 1 thị trấn, 7 xã 1 thị trấn, 7 xã
Năm thành lập 2010 2015 2002 2005 1947 1920 1900
Loại đô thị II IV
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bạc Liêu 2018

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -