Khu dân cư Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (TP Bắc Ninh), 1 thị xã (Từ Sơn), 6 huyện (Gia Bình, Lương Tài, Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong) với 126 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 26 phường, 6 thị trấn và 94 xã.

Ðơn vị hành chính cấp huyện Thành phố
Bắc Ninh
Thị xã
Từ Sơn
Huyện
Gia Bình
Huyện
Lương Tài
Huyện
Quế Võ
Huyện
Thuận Thành
Huyện
Tiên Du
Huyện
Yên Phong
Diện tích (km²) 82,64 61,3 107,6 105,9 155,1 117,8 95,6 96,9
Dân số (người) 520.244 186.266 103.100 105.000 189.236 176.000 176.156 183.600
Mật độ dân số (người/km²) 6.295 3.038 958 992 1.220 1.494 1.843 1.895
Số đơn vị hành chính 19 phường 7 phường, 5 xã 1 thị trấn, 13 xã 1 thị trấn, 13 xã 1 thị trấn, 20 xã 1 thị trấn, 17 xã 1 thị trấn, 13 xã 1 thị trấn, 13 xã
Loại đô thị I III
Nguồn: Website tỉnh Bắc Ninh

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -