Khu dân cư Bình Thuận

Tỉnh Bình Thuận có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (TP Phan Thiết), 1 thị xã (TX La Gi) và 8 huyện (Bắc Bình, Đức Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Phú Quý, Tánh Linh, Tuy Phong) với 124 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 19 phường, 12 thị trấn và 93 xã.

Ðơn vị hành chính cấp Huyện Thành phố
Phan Thiết
Thị xã
La Gi
Huyện
Bắc Bình
Huyện
Đức Linh
Huyện
Hàm Tân
Huyện
Hàm Thuận Bắc
Huyện
Hàm Thuận Nam
Huyện
Phú Quý
Huyện
Tánh Linh
Huyện
Tuy Phong
Diện tích (km²) 210,9 185,4 1.868,8 546,6 739,1 1.344,5 1.058,4 17,9 1.198,6 773,7
Dân số(người) 225.897 109.039 122.700 132.284 73.219 174.487 103.290 30.971 105.760 148.010
Mật độ dân số (người/km²) 1.071 588 66 242 99 130 98 1.564 88 191
Số đơn vị hành chính 14 phường, 4 xã 5 phường, 4 xã 2 thị trấn, 16 xã 2 thị trấn, 10 xã 2 thị trấn, 8 xã 2 thị trấn, 15 xã 1 thị trấn, 12 xã 3 xã 1 thị trấn, 12 xã 2 thị trấn, 9 xã
Năm thành lập 1999 2005 1906 1983 1983 1977
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Thuận năm 2016

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -