Khu dân cư Cao Bằng

Tỉnh Cao Bằng có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (TP Cao Bằng) và 9 huyện (Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hà Quảng, Hoà An, Nguyên Bình, Quảng Hoà, Thạch An, Trùng Khánh) với 161 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 14 thị trấn, 8 phường và 139 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Cao Bằng
Tên Dân số (người) Hành chính
Thành phố (1)
Cao Bằng 134.698 8 phường, 3 xã
Huyện (9)
Bảo Lạc 57.820 1 thị trấn, 16 xã
Bảo Lâm 62.000 1 thị trấn, 12 xã
Hạ Lang 29.040 1 thị trấn, 12 xã
Tên Dân số (người) Hành chính
Hà Quảng 59.467 2 thị trấn, 19 xã
Hòa An 100.800 1 thị trấn, 14 xã
Nguyên Bình 46.480 2 thị trấn, 15 xã
Quảng Hòa 66.620 3 thị trấn, 16 xã
Thạch An 39.070 1 thị trấn, 13 xã
Trùng Khánh 70.424 2 thị trấn, 19 xã

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -