Khu dân cư Đắk Nông

Tỉnh Đắk Nông có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (TP Gia Nghĩa) và 7 huyện (Cư Jút, Đắk Glong, Đắk Mil, Đắk R'lấp, Đắk Song, Krông Nô, Tuy Đức) với 71 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 6 phường, 5 thị trấn và 60 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Đắk Nông
Tên Dân số (người) Hành chính
Thành phố (1)
Gia Nghĩa 85.082 6 phường, 2 xã
Huyện (7)
Cư Jút 100.986 1 thị trấn, 7 xã
Đắk Glong 63.203 7 xã
Tên Dân số (người) Hành chính
Đắk Mil 106.200 1 thị trấn, 9 xã
Đắk R'lấp 88.329 1 thị trấn, 10 xã
Đắk Song 79.482 1 thị trấn, 8 xã
Krông Nô 76.816 1 thị trấn, 11 xã
Tuy Đức 52.303 6 xã
Nguồn: Niên giám tỉnh Đắk Nông năm 2017

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -