Khu dân cư Kontum

Tỉnh Kon Tum có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (TP Kon Tum) và 9 huyện (Đắk Glei, Đắk Hà, Đắk Tô, Ia H'Drai, Kon Plông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Tu Mơ Rông) với 102 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 7 thị trấn, 10 phường và 85 xã.

Ðơn vị hành chính cấp Huyện Thành phố
Kon Tum
Huyện
Đắk Glei
Huyện
Đắk Hà
Huyện
Đắk Tô
Huyện
Ia H'Drai
Huyện
Kon Plông
Huyện
Kon Rẫy
Huyện
Ngọc Hồi
Huyện
Sa Thầy
Huyện
Tu Mơ Rông
Diện tích (km²) 433 1.495 845 511 980 1.371 886 824 1.435 857
Dân số (người) 168.264 48.761 74.805 47.544 10.210 26.025 28.591 58.913 49.914 27.411
Mật độ dân số (người/km²) 389 33 89 93 10 19 32 72 35 32
Số đơn vị hành chính 10 phường, 11 xã 1 thị trấn, 11 xã 1 thị trấn, 10 xã 1 thị trấn, 8 xã 3 xã 1 thị trấn, 8 xã 1 thị trấn, 6 xã 1 thị trấn, 6 xã 1 thị trấn, 10 xã 11 xã
Năm thành lập 2009 1975 1994 1975 2015 1975 2002 1994 1975 2005
Nguồn: Dân số tỉnh Kon Tum ngày 01 tháng 4 năm 2019

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -