Khu dân cư Lâm Đồng

Tỉnh Lâm Đồng có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố trực thuộc tỉnh (TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc) và 10 huyện (Bảo Lâm, Cát Tiên, Di Linh, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Đam Rông, Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà) với 147 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 111 xã, 18 phường và 13 thị trấn.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Lâm Đồng
Tên Dân số (người)2018 Hành chính
Thành phố (2)
Đà Lạt 406.105 12 phường, 4 xã
Bảo Lộc 170.920 6 phường, 5 xã
Huyện (10)
Bảo Lâm 118.420 1 thị trấn, 13 xã
Cát Tiên 44.000 2 thị trấn, 7 xã
Di Linh 166.350 1 thị trấn, 18 xã
Tên Dân số (người)2009 Hành chính
Đạ Huoai 40.770 2 thị trấn, 7 xã
Đạ Tẻh 48.650 1 thị trấn, 8 xã
Đam Rông 45.300 8 xã
Đơn Dương 114.790 2 thị trấn, 8 xã
Đức Trọng 178.100 1 thị trấn, 14 xã
Lạc Dương 25.050 1 thị trấn, 5 xã
Lâm Hà 140.530 2 thị trấn, 14 xã

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -