Khu dân cư Ninh Bình

Tỉnh Ninh Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 2 thành phố (TP Ninh Bình, TP Tam Điệp) và 6 huyện (Gia Viễn, Hoa Lư, Kim Sơn, Nho Quang, Yên Khánh, Yên Mô) với 143 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 119 xã, 17 phường và 7 thị trấn.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Ninh Bình
Tên Dân số (người)2009 Hành chính
Thành phố (2)
Ninh Bình 184.860 11 phường, 3 xã
Tam Điệp 117.030 6 phường, 3 xã
Huyện (6)
Gia Viễn 120.400 1 thị trấn, 20 xã
Hoa Lư 108.570 1 thị trấn, 10 xã
Tên Dân số (người)2009 Hành chính
Kim Sơn 177.460 2 thị trấn, 23 xã
Nho Quan 152.000 1 thị trấn, 26 xã
Yên Khánh 144.790 1 thị trấn, 18 xã
Yên Mô 170.000 1 thị trấn, 16 xã

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -