Khu dân cư Phú Yên

Tỉnh Phú Yên có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (Tuy Hoà), 2 thị xã (Đông Hoà, Sông Cầu) và 6 huyện (Đồng Xuân, Phú Hoà, Sơn Hoà, Sông Hinh, Tây Hoà, Tuy An) với 110 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 21 phường, 6 thị trấn và 83 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Phú Yên
Tên Dân số (người)2017 Hành chính
Thành phố (1)
Tuy Hòa 312.840 12 phường, 4 xã
Thị xã (2)
Đông Hòa 125.280 5 phường, 5 xã
Sông Cầu 120.780 4 phường, 9 xã
Huyện (6)
Tên Dân số (người)2017 Hành chính
Đồng Xuân 65.300 1 thị trấn, 10 xã
Phú Hòa 113.850 1 thị trấn, 8 xã
Sơn Hòa 60.290 1 thị trấn, 13 xã
Sông Hinh 58.700 1 thị trấn, 10 xã
Tây Hòa 127.000 1 thị trấn, 10 xã
Tuy An 133.000 1 thị trấn, 14 xã

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -