Khu dân cư Quảng Nam

Tỉnh Quảng Nam là 1.567.890 người (2019), 31% dân số sống ở đô thị và 69% dân số sống ở nông thôn. Quảng Nam hiện có 18 đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 2 thành phố (Tam Kỳ, Hội An), 1 thị xã (Điện Bàn) và 15 huyện, trong đó có với 241 đơn vị cấp xã (25 phường, 12 thị trấn, 203 xã).

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Quảng Nam
Tên Dân số (người)2019 Hành chính
Thành phố (2)
Tam Kỳ 175.240 9 phường, 4 xã
Hội An 164.040 9 phường, 4 xã
Thị xã (1)
Điện Bàn 243.400 7 phường, 13 xã
Huyện (15)
Bắc Trà My 45.170 1 thị trấn, 12 xã
Đại Lộc 186.060 1 thị trấn, 17 xã
Đông Giang 26.320 1 thị trấn, 10 xã
Duy Xuyên 145.430 1 thị trấn, 13 xã
Hiệp Đức 47.100 1 thị trấn, 10 xã
Tên Dân số (người)2009 Hành chính
Nam Giang 26.840 1 thị trấn, 11 xã
Nam Trà My 29.297 10 xã
Nông Sơn 44.360 6 xã
Núi Thành 168.050 1 thị trấn, 16 xã
Phú Ninh 95.920 1 thị trấn, 10 xã
Phước Sơn 25.570 1 thị trấn, 11 xã
Quế Sơn 114.650 2 thị trấn, 11 xã
Tây Giang 19.050 10 xã
Thăng Bình 202.300 1 thị trấn, 21 xã
Tiên Phước 89.900 1 thị trấn, 14 xã

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -