Khu dân cư Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên có 9 đơn vị cấp huyện trực thuộc, bao gồm 2 thành phố (Thái Nguyên, Sông Công), 1 thị xã (Phổ Yên) và 6 huyện (Đại Từ, Định Hoá, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương, Võ Nhai) với 178 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 32 phường, 9 thị trấn và 137 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Thái Nguyên
Tên Dân số (người) Số xã, phường, thị trấn
Thành phố (2)
Thái Nguyên 362.921 21 phường, 11 xã
Sông Công 146.120 7 phường, 3 xã
Thị xã (1)
Phổ Yên 220.963 4 phường, 14 xã
Huyện (6)
Tên Dân số (người) Số xã, phường, thị trấn
Đại Từ 160.598 2 thị trấn, 28 xã
Định Hóa 90.600 1 thị trấn, 22 xã
Đồng Hỷ 88.439 2 thị trấn, 13 xã
Phú Bình 144.908 1 thị trấn, 19 xã
Phú Lương 94.203 2 thị trấn, 13 xã
Võ Nhai 84.820 1 thị trấn, 14 xã

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -