Khu dân cư Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố (Trà Vinh), 1 thị xã (Duyên Hải) và 7 huyện (Càng Long, Cầu Kè, Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải, Tiểu Cần, Trà Cú) với 106 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 11 phường, 10 thị trấn và 85 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Trà Vinh
Tên Dân số (người)2019 Hành chính
Thành phố (1)
Trà Vinh 160.310 9 phường, 1 xã
Thị xã (1)
Duyên Hải 56.241 2 phường, 5 xã
Huyện (7)
Càng Long 287.955 1 thị trấn, 13 xã
Tên Dân số (người)2015 Hành chính
Cầu Kè 125.969 1 thị trấn, 10 xã
Cầu Ngang 132.514 2 thị trấn, 13 xã
Châu Thành 148.000 1 thị trấn, 13 xã
Duyên Hải 94.925 1 thị trấn, 6 xã
Tiểu Cần 112.363 2 thị trấn, 9 xã
Trà Cú 167.637 2 thị trấn, 15 xã

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -