Khu dân cư Tuyên Quang

Tỉnh Tuyên Quang có 7 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 6 huyện với 138 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 10 phường, 4 thị trấn và 124 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Tuyên Quang
Tên Dân số (người)2011 Hành chính
Thành phố (1)
Tuyên Quang 191.188 10 phường, 5 xã
Huyện (6)
Chiêm Hóa 124.337 1 thị trấn, 25 xã
Hàm Yên 109.739 1 thị trấn, 17 xã
Tên Dân số (người)2011 Hành chính
Lâm Bình 29.459 8 xã
Na Hang 41.868 1 thị trấn, 11 xã
Sơn Dương 182.030 1 thị trấn, 30 xã
Yên Sơn 145.390 28 xã

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -