Khu dân cư Vĩnh Phúc

Tỉnh Vĩnh Phúc có 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 2 thành phố (Vĩnh yên, Phúc Yên) và 7 huyện (Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc) với 136 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 15 phường, 16 thị trấn và 105 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc
Tên Dân số (người)2019 Hành chính
Thành phố (2)
Vĩnh Yên 119.128 7 phường, 2 xã
Phúc Yên 106.002 8 phường, 2 xã
Huyện (7)
Bình Xuyên 131.013 5 thị trấn, 8 xã
Lập Thạch 136.150 2 thị trấn, 18 xã
Tên Dân số (người)2019 Hành chính
Sông Lô 98.738 1 thị trấn, 16 xã
Tam Đảo 83.931 3 thị trấn, 6 xã
Tam Dương 114.391 1 thị trấn, 12 xã
Vĩnh Tường 205.345 3 thị trấn, 25 xã
Yên Lạc 156.456 1 thị trấn, 16 xã

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -